/

Δημόσια Διαβούλευση
Άρθρο 1 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 1: Για τη σύνταξη του παρόντος  κανονισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν : τα άρθρα 75 παρ. 1, 185 παρ. 2 και 243 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α’/07.06.2010), τα άρθρα 65 παρ. 1, 94 παρ. 4 περ. 17, 103 παρ. 2 και 285 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α’/07.10.2010), το άρθρο 5 του ν. 1894/2010 περί της «Ακαδημίας Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (ΦΕΚ110/τ. Α’/27.08.1990), τα άρθρα 41 και 50 του ν. 1566/1985 περί της «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ. διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.09.1985), η υπ’ αριθ. ΣΤ/13/1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 140/τ. Β’/22.12.1993), η υπ’ αριθ. Δ4/36/14.02.1992 εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί Παραχώρησης Σχολικών Χώρων», η υπ’ αριθ. 8440/2011 απόφαση του Υπουργού Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ 318/τ. Β’/25.02.2011), η υπ’ αριθ. 1940/2018 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8440/2011 απόφασης» (ΦΕΚ 310/τ. Β’/02.02.2018), η υπ’ αριθ. 215/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών «περί Συγχώνευσης των τριάντα επτά (37) Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών» (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/03.08.2011), ο ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/τ. Α’/17.06.1999), ο ν. 4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/τ. Α’/29.06.2017), ο ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α’/12-06-2018) και οι υπ’ αριθ. Δ4/1171/19.12.1984, Γ1/153/567/04.05.1988, Δ4/804/16.12.97, Δ4/210/20.02.1998, Δ4/170/5.5.98, Γ4/1392/21-12-1998 και Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η από 10-07-2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου Ιωαννίνων, Μαριαλένας Ζούμπου.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!