/

Δημόσια Διαβούλευση
Άρθρο 14 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 14: Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση από το Δήμο Ιωαννιτών οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από το νόμο ή τον παρόντα κανονισμό, εφ’ άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δε θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, τα οποία θα μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οποιαδήποτε ανοχή του Δήμου σε παράβαση δε συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, ούτε μπορεί να γίνει επίκληση αυτής με σκοπό τη συνέχιση της παράβασης ή την απόκρουση επαχθών συνεπειών για τον χρησάμενο φορέα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση των όρων του παρόντος κανονισμού, αίρεται η παραχώρηση και η συμπεριφορά αυτή συνεκτιμάται κατά την εξέταση μελλοντικού αιτήματος παραχώρησης του ίδιου φορέα.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!