/

Δημόσια Διαβούλευση
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα – Άρθρο 18

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα

Άρθρο 18: Διαδικασία παραχώρησης σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα:

Α) Η διαδικασία παραχώρησης σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα έχει ως εξής: 1) Ο ενδιαφερόμενος φορέας απευθύνει αίτηση προς την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης (είδος εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος προγράμματος) και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει πως το περιεχόμενο της εκδήλωσης είναι σύμφυτο με το σχολικό πνεύμα. Η αίτηση κατατίθεται στη Σχολική Επιτροπή ή στη Διεύθυνση του σχολείου που ανήκει ο προς παραχώρηση χώρος. Ακολούθως, η αίτηση διαβιβάζεται προς το Διευθυντή του Σχολείου ή τη Σχολική Επιτροπή, αντίστοιχα. 2) Η Σχολική Επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στην οποία και υποβάλλει ο φάκελος της αίτησης για τη διατύπωση γνώμης. 3) Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης (θετικής εισήγησης) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), ο φάκελος της αίτησης μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις (της Σχολικής Επιτροπής και της Δ.Ε.Π.), υποβάλλεται από τη Δ.Ε.Π. για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 4) Ακολουθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης του σχολικού χώρου, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης. 5) Υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χώρου μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του αιτούντος φορέα.

Β) Στην περίπτωση που η διάθεση του χώρου ζητείται για την πραγματοποίηση εκδήλωσης που απευθύνεται στους μαθητές του σχολείου, πριν την εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής, ο φάκελος υποβάλλεται προς τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και μετά τη λήξη της θητείας του, προς τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του  Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ώστε να γνωμοδοτήσει αρμοδίως, ότι το πρόγραμμα της εκδήλωσης προσιδιάζει στο πνεύμα του σχολείου, εκτελείται από ειδικούς προάγονται οι παιδαγωγικοί σκοποί του σχολείου και δεν γίνεται παρέμβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ευθύνη της Πολιτείας. Εν συνεχεία, ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.

Γ) Στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας δε λειτουργεί για διάφορους λόγους (δεν έχει συγκροτηθεί, δε συνέρχεται κοκ) το αίτημα δεν απορρίπτεται, αλλά υποβάλλεται μαζί με τις λοιπές εισηγήσεις, από τη Σχολική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο με έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος παράλειψης της πρότασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Ακολουθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του σχολικού χώρου και η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Δ) Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας δύναται να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το αίτημα παραχώρησης, προς τη Σχολική Επιτροπή, η έλλειψη της οποίας, όμως, δε δεσμεύει την Επιτροπή.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!