/

Δημόσια Διαβούλευση
Εισαγωγή

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στρατηγικός στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι «η επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των πόρων, εστιάζοντας στη φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων και χρησιμοποιώντας ως κινητήρες της την ανταγωνιστικότητα και την τοπική επιχειρηματικότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη καλείται να συμπληρώσει και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την άσκηση των τομεακών πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ειδικότερα, η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη καλείται:

  • Να αντιμετωπίσει συγκροτημένα τις ιδιαίτερες προκλήσεις στο χωρικό επίπεδο.
  • Να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από το ΕΣΠΑ σε χωρικό επίπεδο.
  • Να προωθήσει την αποδοτική εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ). Για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη δύναται να αξιοποιηθούν πόροι των ΕΔΕΤ (όπως ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ) και διάφορες πηγές χρηματοδότησης (Τομεακά ΕΠ, ΠΕΠ κλπ.), ώστε να είναι δυνατή η πολυτομεακή και πολυταμειακή παρέμβαση στις περιοχές εφαρμογής των παραπάνω εργαλείων.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο ΠΕΠ θα εφαρμοστεί κυρίως μέσω των εργαλείων της ΟΧΕ και της ΒΑΑ, ενώ δύναται να αξιοποιηθεί και αυτό για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

Η ΒΑΑ θα εφαρμοστεί στην πόλη των Ιωαννίνων μετά τη σύνταξη, υποβολή και έγκριση ολοκληρωμένης στρατηγικής που σχεδιάζεται και υποβάλλεται στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της ΔΑ, με πρωτοβουλία της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής. Στην παρούσα Στρατηγική ο εντοπισμός του «τοπικού αναπτυξιακού δυναμικού» γίνεται μέσω του υπό θεσμοθέτηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων.

Η περίοδος υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου συνάδει με αυτή της επιλεξιμότητας του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της θα ξεκινήσει το έτος 2017 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο, το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί όταν οι εξελίξεις το επιβάλλουν.

Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχολίων.
  • Μέσος όρος βαθμολογία ενότητας
  • Βαθμολογία ενότητας
    (0)
Παρακαλώ συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιο σας.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!