/

Δημόσια Διαβούλευση
Ενότητα 3. Σχέδιο Δράσης

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3.1. Γενικό πλαίσιο

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών. Ειδικότερα αναπτύσσεται Σχέδιο Δράσης το οποίο εξειδικεύει τη στρατηγική και προσδιορίζει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτής.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης κάθε Άξονας Παρέμβασης της Στρατηγικής αναλύεται ως προς τα κάτωθι:

 • Τους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) που θα πρέπει να επιτευχθούν.
 • Τους Τύπους Δράσεων (Τ.Δ.), μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι.
 • Τα Έργα τα οποία εξειδικεύουν τους Τύπους Δράσεων.

Στις υπο-ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται:

 • Οι Ειδικοί Στόχοι και τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν.
 • Οι Τύποι Δράσεων και οι επιμέρους δράσεις (έργα) μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι Ειδικοί Στόχοι.
 • Η συνολική αποτύπωση του Σχεδίου Δράσης σε επίπεδο Αξόνων Παρέμβασης, Ειδικών Στόχων, Τύπων Δράσεων, Έργων.

 

3.2. Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Άξονα Παρέμβασης, οι Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής ΒΑΑ και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτών.

Πίνακας 4: Παρουσίαση Αξόνων Προτεραιότητας Στρατηγικής ΒΑΑ, Ειδικών Στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων

 

 

Άξονας Παρέμβασης

 

 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)

 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 

 

ΑΠ1 Βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του μητροπολιτικού κέντρου των Ιωαννίνων

 

 

ΕΣ.1.1 Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του μητροπολιτικού κέντρου

 

 

Μέσω του συγκεκριμένου ΕΣ επιδιώκεται η αύξηση της επισκεψιμότητας του μητροπολιτικού κέντρου και ειδικά σε χώρους φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

 

ΕΣ.1.2 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με την αναζωογόνηση και αναβάθμιση περιοχών του μητροπολιτικού κέντρου

 

 

Μέσω του συγκεκριμένου ΕΣ επιδιώκεται η αποτροπή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης περιοχών του μητροπολιτικού κέντρου και η βελτίωση της ελκυστικότητάς του μέσω των αστικών αναπλάσεων.

 

 

ΑΠ2: Προσαρμογή στις αρχές της Ευφυούς Πόλης

 

 

ΕΣ.2.1 Ενίσχυση του βαθμού παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους πολίτες μέσω της υιοθέτησης των αρχών της «Έξυπνης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας – ICTs»

 

 

Μέσω του συγκεκριμένου ΕΣ επιδιώκεται η βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς του πολίτες με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών.

 

 

ΕΣ.2.2 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου μέσω της υιοθέτησης των αρχών της «Έξυπνης Ενέργειας» και των «Ευφυών Δικτύων Ενέργειας»

 

 

Μέσω του συγκεκριμένου ΕΣ επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου και η εξοικονόμηση ενέργειας που καταναλώνεται από τις δημοτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.

 

 

ΑΠ3: Βελτίωση της προσβασιμότητας και αναδιάταξη της αστικής κινητικότητας

 

 

ΕΣ.3.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο καθώς και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

 

 

Μέσω του συγκεκριμένου ΕΣ επιδιώκεται η βελτίωση της αστικής κινητικότητας και προσβασιμότητας στις περιοχές παρέμβασης της ΒΑΑ.

 

 

ΑΠ4: Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων

 

 

ΕΣ.4.1 Ενδυνάμωση των τοπικών δομών κοινωνικής πρόνοιας

 

 

Μέσω του συγκεκριμένου ΕΣ επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών ευπαθών ομάδων όπως είναι τα ΑΜΕΑ και η ενσωμάτωση αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

 

 

ΕΣ.4.2 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση του τοπικού πληθυσμού με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες

 

 

Μέσω του συγκεκριμένου ΕΣ επιδιώκεται:

 

 

 

 

 • Η υποστήριξη ανέργων του Δήμου με υψηλά τυπικά προσόντα στην προσπάθειά τους για εύρεση εργασίας.
 • Η ανάπτυξη πλέγματος υπηρεσιών υποστήριξης ευπαθών ομάδων προκειμένου να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης αλλά της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της κοινωνικής οικονομίας.
 • Η κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου

 

 

3.3. Αναλυτική παρουσίαση προτεινόμενων παρεμβάσεων ανά Ειδικό Στόχο

 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων παρεμβάσεων (Τύποι Δράσεων) για κάθε Ειδικό Στόχο, μέσω των οποίων θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε Τύπο Δράσης παρέχονται στοιχεία όπως:

 • Συνοπτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το οποίο περιλαμβάνει τα επιμέρους έργα που εξειδικεύουν τον Τύπο Δράσης. Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως α’ ή β’ προτεραιότητας.

Ως «α’ προτεραιότητας» χαρακτηρίζονται οι κύριες παρεμβάσεις για την επίτευξη της Στρατηγικής (με την έννοια ότι και μόνο αυτές να πραγματοποιηθούν το Στρατηγικό Σχέδιο θα είναι ολοκληρωμένο).

Ως «β’ προτεραιότητας» χαρακτηρίζονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εφόσον προκύψουν διαθέσιμοι πόροι από την υλοποίηση των κύριων δράσεων ή δύναται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων πηγών χρηματοδότησης (εκτός του ΠΕΠ Ηπείρου)

 • Ωφελούμενοι των παρεμβάσεων.
 • Δικαιούχοι

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι για τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων, θα λαμβάνονται υπόψη οι αρχές για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης που βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Επίσης, για την εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σημειώνονται τα εξής:

 • Θα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο στις παρεμβάσεις της ΒΑΑ.
 • Στις ενέργειες δημοσιότητας της ΒΑΑ θα ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία.
 • Στις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τα ΑΜΕΑ αποτελούν μια από τις ομάδες στόχο των σχετικών δράσεων.

3.3.1.ΕΣ.1.1 Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του μητροπολιτικού κέντρου

 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ.1.1.1 Ανάδειξη και διατήρηση των ιδιαίτερων στοιχείων (φυσικά ορόσημα) που συνιστούν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του μητροπολιτικού κέντρου

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

 

Στο συγκριμένο ΤΔ προβλέπονται παρεμβάσεις που αξιοποιούν το πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της περιοχής για την ανάδειξη και διατήρηση της ταυτότητας της πόλης και ιδιαίτερα του ιστορικού κέντρου συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής και κατ’ επέκταση στην τοπική οικονομία.

 

Στο πλαίσιο αυτό τα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν έχουν ως ακολούθως:

«Έργα α’ προτεραιότητας»:

 1. «Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισής τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης»

Περιγραφή

Με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων προωθεί τη δημιουργία ενός «Πάρκου Πολιτισμού» εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μια σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης ιστορικών μνημείων και χώρων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Κάστρου.

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί μια από τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις και αφορά τα Οθωμανικά Λουτρά τα οποία βρίσκονται εντός του Κάστρου δίπλα από την Οθωμανική Βιβλιοθήκη. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δομική αποκατάσταση των Λουτρών και η μετατροπή τους σε επισκέψιμο μουσειακό χώρο.

Προϋπολογισμός

800.000€

 1. «Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης»

Περιγραφή

Το παρόν έργο αποτελεί μια ακόμα παρέμβαση στο πλαίσιο της δημιουργίας Πάρκου Πολιτισμού εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει:

 • Αναστήλωση του κτηρίου σε σημεία στα οποία έχει υποστεί φθορές.
 • Διαμόρφωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου
 • Συντήρηση και επανέκθεση των εκθεμάτων του Μουσείου.
 • Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του «Μενδρεσέ» (ιεροδιδασκαλείου)

Προϋπολογισμός

1.200.000€

 

 1. «Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων»

Περιγραφή

Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται και αυτό στην προσπάθεια του Δήμου για τη δημιουργία Πάρκου Πολιτισμού στο Κάστρο Ιωαννίνων και έχει ως στόχο την αποκατάσταση και χρήση του κτηρίου της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως διαδραστικού χώρου πολιτισμού. Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία Καινοτόμων Μουσειολογικών Εμπειριών.

Ο χώρος θα διατίθεται για μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις και διάφορες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα παρέχει όλες τις πληροφορίες, που είναι χρήσιμες στον επισκέπτη, για την ιστορία της περιοχής. Επιπλέον, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο παρελθόν ή και να συμμετέχει διαδραστικά ο ίδιος μέσω ενός προβολικού συστήματος μαζί με σύστημα αναγνώρισης χειρονομιών και κίνησης (κάμερες βάθους), εικονικών προθηκών φυσικής αλληλεπίδρασης, περιπτέρου εικονικής πραγματικότητας κ.λπ.

Προϋπολογισμός

500.000€

 

 

Ωφελούμενοι

 

 

Κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης

 

 

Δικαιούχοι

 

 

Δήμος Ιωαννιτών

 

 

 

3.3.2.ΕΣ.1.2 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με την αναζωογόνηση και αναβάθμιση περιοχών του μητροπολιτικού κέντρου

 

 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης στο μητροπολιτικό κέντρο

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

 

Ο συγκεκριμένος ΤΔ περιλαμβάνει έργα αστικής αναζωογόνησης στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι έργων α’ και β’ προτεραιότητας ως ακολούθως:

«Έργα α’ προτεραιότητας»:

 1. «Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο Πολιτισμού – Κάστρο)»

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας περιπατητικής διαδρομής ανάμενα στα σημαντικότερα ιστορικά σημεία που βρίσκονται εντός των ορίων του Κάστρου Ιωαννίνων και συμβάλλει στην αναζωογόνηση και αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου των Ιωαννίνων καθώς δημιουργείται ένα περιβάλλον κατάλληλο για επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής.

Ειδικότερα η περιπατητική διαδρομή:

 • ξεκινά από την οδό Γλυκίδων (Βόρειοδυτική είσοδος Κάστρου)
 • περνά από την πλατεία μπροστά από την Οθωμανική Βιβλιοθήκη και το Χαμάμ και
 • με τον δυτικό κλάδο ο επισκέπτης οδηγείται στην παλιά Εβραϊκή Συναγωγή ενώ από τον βορειοανατολικό κλάδο οδηγείται προς το Ασλάν Τζαμί (ιστορικό μουσείο) και μεντρεσέ και την Οθωμανική Βιβλιοθήκη (χώρος πληροφόρησης και παρουσίασης πολυμέσων)
 • στην απόληξή της η διαδρομή φτάνει μέχρι την είσοδο του Έσω Κάστρου (Ιτς Καλέ) προς το Βυζαντινό Μουσείο και το νεότευκτο Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας.

Για το σκοπό αυτό το έργο περιλαμβάνει:

 • Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων
 • Φυτεύσεις πράσινου

 

 

Προϋπολογισμός

 

2.000.000€

 

 1. «Ανάπλαση – ανάδειξη πλατείας Πύρρου»

 

Περιγραφή

Η ανάπλαση-ανάδειξη της πλατείας Πύρρου στα Ιωάννινα περιλαμβάνει εργασίες σε επιφάνεια 4.200 τ.μ. με στόχο την δημιουργία ενός ποιοτικού και αναβαθμισμένου χώρου στο κέντρο της πόλης που θα αποτελεί σημείο έλξης κοινωνικών λειτουργιών και αναψυχής.

Προϋπολογισμός

1.200.000€

 

 1. «Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα»

Περιγραφή

Το έργο αφορά παρέμβαση σε ένα ιστορικό τμήμα της πόλης την συνοικία «Σιαράβας». Το οικιστικό σύνολο της Σιαράβα σήμερα περιβάλλεται από τις οδούς Ιεράρχου Γερβασίου-Μητροπόλεως, Αβέρωφ, Εθνικής Αντιστάσεως, Γαριβάλδη και Μετσόβου Ζαλοκώστα και τέμνεται από τη οδό Γιοσέφ Ελιγιά.

Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση μιας ιστορικής περιοχής της πόλης, την βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζών και την λειτουργική ένωσή της με τις επιβαρυμένες από έντονες χρήσεις παρυφές της, καθιστώντας της περισσότερο ελκυστική για τον επισκέπτη.

Συγκεκριμένα οι δρόμοι και χώροι που πρόκειται να διαμορφωθούν ή και  να πεζοδρομηθούν είναι οι εξής:

 1. Κ.Ράπτη: 240m2 – Πεζόδρομος
 2. Ζαλοκώστα: 1.805 m2 – Οδός ήπιας κυκλοφορίας
 3. Δημάρχου Ιωαννίδου: 455 m2          – Οδός ήπιας κυκλοφορίας
 4. Άννης Κομνηνής: 897 m2 – Οδός ήπιας κυκλοφορίας
 5. Αετοράχης (τμήμα Α’): 360 m2        – Πεζόδρομος
 6. Αετοράχης (τμήμα Β’): 240 m2 -Πεζόδρομος
 7. Απ.Αρσάκη (τμήμα Α’):      685 m2  -Πεζόδρομος
 8. Πάροδος Απ. Αρσάκη: 157 m2 -Πεζόδρομος
 9. Αγγελικής Κομνηνής: 149 m2 -Πεζόδρομος
 10. Ψαλίδα: 352 m2 -Πεζόδρομος
 11. Α’ Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια): 212 m2 -Πεζόδρομος
 12. Β’ Πάροδος Αετοράχης (φούρνος): 321 m2 -Πεζόδρομος
 13. Γ’ Πάροδος Αετοράχης (αδιέξοδο): 167 m2 -Πεζόδρομος
 14. Α’ Πλάτωμα (Ναυτάκια): 210 m2
 15. Β’ Πλάτωμα (φούρνος): 326 m2
 16. Γ’ Πλάτωμα (Εν Ιωαννίνοις): 195 m2
 17. Τμήμα πεζοδρομίου Δ.Φιλοσόφου-Εθνικής Αντίστασης: 100 m2

ΣΥΝΟΛΟ: 6.871 m2

 

 

 

Προϋπολογισμός

2.200.000€

 

4. «Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής»

Περιγραφή

Μέσω του έργου διασφαλίζεται:

α) Η άμεση δημιουργία μιας ελκυστικής για τους πολίτες διαδρομής.

β) Η ανάδειξη και προστασία της παραλίμνιας περιοχής.

γ) Η συνύπαρξη με τις υπάρχουσες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής.

δ) Η αποφυγή δημιουργίας περιορισμών, στον ενιαίο σχεδιασμό για την οργάνωση της παραλίμνιας ζώνης και την ανάπτυξη του σύνθετου πάρκου  Μάτσικα – Λιμνοπούλας.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας ήπιας φυσικής διαδρομής τριών χιλιομέτρων περίπου, η οποία θα διαμορφωθεί με:

 • Σταθερό δάπεδο από φυσικά ή θραυστά υλικά στο επίπεδο του φυσικού εδάφους, στο μεγαλύτερο τμήμα της (πχ πατημένο σταθεροποιημένο χώμα – κουρασάνι),
 • Ελαφρές γεφυρώσεις, όπου απαιτείται η διέλευση παραλίμνιων τεχνητών κατασκευών,
 • Απλές σημάνσεις επί υπαρχουσών κατασκευών,
 • Κατάλληλο Φωτισμό, όπως απαιτηθεί,
 • Διαμορφώσεις χώρων θέασης,
 • Τοποθέτηση Εξοπλισμού Εξυπηρέτησης, όπως απαιτηθεί,
 • Ζώνες φύτευσης, όπως απαιτηθεί

Ειδικότερα προτείνεται η τυπική διατομή να διαμορφωθεί σε πλάτος περίπου 6.0 μ προκειμένου να εξυπηρετεί μια διαδρομή ποδηλάτου και μια διαδρομή ζεύγους πεζών με τα απαραίτητα περιθώρια ασφαλείας, ανά κατεύθυνση 2x(0.25+1.0+1.80).

 

Η επιφάνεια κύλισης και η υποδομή της διαδρομής προτείνεται να κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1.6.2.9 των Τεχνικών Οδηγιών για Υποδομές Ποδηλάτων, εδραζόμενων επί υλικού εξυγίανσης πάχους τουλάχιστον 20εκ.

 

Για τον πληρέστερο καθορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών προτείνεται η εξέταση των επιμέρους τμημάτων της διαδρομής, σύμφωνα με τον επόμενο διαχωρισμό:

1ο τμήμα: Από Πέραμα έως Άγιο Νικόλαο.

2ο τμήμα: Από Άγιο Νικόλαο έως ΚΕΚΟΠ.

3ο τμήμα: Από ΚΕΚΟΠ έως τέλος Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λιμνοπούλας – Ναυτικός Όμιλος – Περιοχή Camping.

4ο τμήμα: Από περιοχή Camping έως τέλος χάραξης.

Προϋπολογισμός

1.800.000€

 

«Έργα β’ προτεραιότητας»:

 1. «Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου»

Περιγραφή

Προβλέπονται εργασίες ανάπλασης του παραλίμνιου μετώπου της πόλης με στόχο να καταστεί περισσότερο ελκυστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Ως παραλίμνιο μέτωπο, νοείται η παραλίμνια περιοχή που εκτείνεται στο βόρειο άκρο της στο ύψος του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και της οδού Βογιάνου στο νότιο άκρο της. Το συνολικό μήκος ανέρχεται στα 4.5Km περίπου. Ενδεικτικά προβλέπονται παρεμβάσεις: σύνδεσης-ενοποίησης των ποδηλατόδρομων, ανάδειξης και προστασίας της λίμνης, του Κάστρου και των ιστορικών θέσεων.

Προϋπολογισμός

4.000.000€

 

 1. «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων»

 

Περιγραφή

Σκοπός της παρέμβασης είναι η διατήρηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του χώρου και η ανάδειξη αυτών φιλοξενώντας σε όλη τη διάρκεια του έτους περιοδικά εκθετήρια τοπικών προϊόντων και εργαστήρια δραστηριοτήτων.

Ο μεγάλος ακάλυπτος χώρος της περιοχής παρέμβασης θα οργανωθεί με προτεινόμενους νέους ανοιχτούς χώρους θεματικών κήπων με μόνιμες ή μη καλλιτεχνικές δημιουργίες – υπαίθριου σινεμά – ήπιων μορφών αθλητισμού και χώρων αναψυχής.

Για την βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία του χώρου θα προκηρυχθεί «Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων».

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης ως εναλλακτικό καλλιτεχνικό πάρκο διατηρώντας τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του χώρου και αναδεικνύοντας αυτές σε συνδυασμό με τους προτεινόμενους νέους ανοιχτούς χώρους.

Προϋπολογισμός

2.500.000€

 

 1. «Ανάδειξη – ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια»

 

Περιγραφή

 

Η περιοχή των Λιθαριτσίων αποτελεί ένα ιστορικό σημείο για την πόλη. Σε αυτή την περιοχή βρίσκονταν προμαχώνας καθώς και τα σαράγια του Αλή πασά και των γιών του.

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά στον μερικό ανασχεδιασμό του πάρκου, την χρήση νέων υλικών επίστρωσης καθώς και στην συντήρηση και επέκταση του πρασίνου του πάρκου. Η συνολική έκταση της παρέμβασης είναι περίπου 16 στρέμματα. Το βασικό υπόβαθρο του πάρκου παραμένει όπως είναι σήμερα με μικρές αλλαγές στις χαράξεις που αφορούν στην κατάργηση δευτερευόντων διαδρομών και τη δημιουργία νέων, και τον περιορισμό των σκληρών επιφανειών προς όφελος του πρασίνου. Υπάρχει πρόνοια για την αποτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων μέσα στο πάρκο. Η χωροθέτηση των καθιστικών χώρων δεν αλλάζει ουσιαστικά ενώ προτείνεται και η δημιουργία νέων. Αποκαθίστανται όλα τα σημεία τα οποία έχουν υποστεί φθορές και καταστροφές.

Η έκταση της παρέμβασης όμως δεν περιορίζεται στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα το πάρκο αλλά επεκτείνεται και στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το άνω διάζωμα του χώρου στάθμευσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και σε χώρους που σήμερα δεν είναι προσβάσιμοι όπως είναι ο χώρος μεταξύ του κτιρίου της ΕΗΜ και του Πνευματικού Κέντρου. Τέλος η μελέτη σε επίπεδο φυσικού σχεδιασμού, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη της εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Προϋπολογισμός

3.100.000€

 

 

Ωφελούμενοι

 

 

 • Κάτοικοι – Επισκέπτες της πόλης
 • Επιχειρήσεις της πόλης

 

Δικαιούχοι Δήμος Ιωαννιτών

 

3.3.3.ΕΣ.2.1 Ενίσχυση του βαθμού παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους πολίτες μέσω της υιοθέτησης των αρχών της «Έξυπνης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας – ICTs»

 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ.2.1.1 Ανάπτυξη ΤΠΕ εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του πολίτη

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

 

Στο πλαίσιο του παρόντος ΤΔ περιλαμβάνεται το κάτωθι έργο α’ προτεραιότητας:

 

 1. Ανάπτυξη έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)

 

Περιγραφή

Στον Δήμο Ιωαννιτών λειτουργεί  αυτή την στιγμή ένα πλήθος εφαρμογών με σκοπό είτε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (Η/Υ, κινητά τηλέφωνα) είτε την βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

Η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών έχει γίνει σε διαφορετικούς χρόνους, σε πολλές περιπτώσεις σε ad-hoc βάση και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η ενοποίηση των εφαρμογών σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο με την μορφή «πύλης» (portal), θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους, αφού θα γίνουν προσβάσιμες από όλους τους τύπους χρηστών (πολίτες, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο, θα επιτρέψει την διαλειτουργικότητά τους και θα απλοποιήσει την διαχείρισή τους.

Στόχος του Δήμου Ιωαννιτών είναι να επιτύχει την ανάπτυξη μίας πλατφόρμας στην οποία θα φιλοξενηθούν εφαρμογές όπως

 • Κέντρου ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης
 • Εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα για τις δημοτικές υπηρεσίες
 • Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων
 • «Έξυπνα» δημοτικά κτήρια
 • e-marketing εκστρατεία προώθησης της πόλης
 • Δίκτυα τηλεματικής (Internet of things για Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων)

Προϋπολογισμός

500.000€

 

Ωφελούμενοι

 

 • Δήμος
 • Κάτοικοι
 • Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι Δήμος Ιωαννιτών

 

3.3.4.ΕΣ.2.2 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου μέσω της υιοθέτησης των αρχών της «Έξυπνης Ενέργειας» και των «Ευφυών Δικτύων Ενέργειας»

 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ.2.2.1 Εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

 

Στο συγκεκριμένο ΤΔ περιλαμβάνονται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος της πόλης. Ειδικότερα προβλέπεται η υλοποίηση του κάτωθι έργου α’ προτεραιότητας:

 

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε » ευφυές κτίριο» ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών

Περιγραφή

Το κτίριο του ΚΕΠΑΒΙ βρίσκεται στην παραλίμνια περιοχή της πόλης, κατασκευάσθηκε το 1996 περίπου προκειμένου να στεγάσει τα εργαστήρια των αργυροχόων. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που αποτελείται από ισόγεια και διώροφα κτίρια τα οποία συνδέονται και επικοινωνούν  μεταξύ τους με δύο  κεντρικά αίθρια. Σε τμήμα του διωρόφου νότιου  κτιρίου έχει κατασκευασθεί υπόγειο.

Στόχος του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του παρόντος έργου είναι να αναδείξει και να αναβαθμίσει το παραπάνω συγκρότημα κτιρίων προκειμένου να το μετατρέψει σε διοικητήριο.

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω συγκρότημα μετά την κατασκευή και την παράδοσή του στους αργυροχόους δεν έχει γίνει καμία επέμβαση ή συντήρηση. Μόνο το τμήμα του μουσείου το οποίο είναι ανεξάρτητο λειτουργικά συντηρήθηκε και αναβαθμίστηκε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Επιβάλλεται λοιπόν η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των υπηρεσιών του δήμου. Αναλυτικότερα προτείνεται:

Α) Ενεργειακή αναβάθμιση:

 • Μόνωση των υπογείων ώστε να μην πλημυρίζουν.
 • Μόνωση όλων των εξωτερικών τοίχων και του φέροντα οργανισμού του κτιρίου.
 • Μόνωση της στέγης και του δώματος.
 • Αντικατάσταση των κουφωμάτων.

Β) Λειτουργική αναβάθμιση:

 • Κατασκευή νέας εισόδου και μεγαλύτερων και φωτεινότερων διαδρόμων ώστε να είναι σαφής η όδευση των πολιτών προς τις υπηρεσίες.
 • Κατασκευή νέων μεγαλύτερων κλιμακοστασίων ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της πυροπροστασίας του κτιρίου.
 • Κλείσιμο των ανοιχτών διαδρόμων ώστε να καταστούν λειτουργικοί.
 • Καθαίρεση των μικρών ανοιγμάτων προς το νότο και δημιουργία νέων.
 • Διαρρύθμιση των γραφείων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας.
 • Κατάργηση των πολλών διαφορετικών επιπέδων των κτιρίων ώστε να ενοποιηθούν λειτουργικά οι χώροι.

Τέλος σημειώνεται ότι οι μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης του ΚΕΠΑΒΙ χρηματοδοτούνται από χορηγία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Προϋπολογισμός

5.000.000€

 

 

Ωφελούμενοι

 

 • Κάτοικοι
 • Υπάλληλοι Δήμου
 • Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι Δήμος Ιωαννιτών

 

3.3.5.ΕΣ.3.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο καθώς και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

 

 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ.3.1.1 Έργα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αποφόρτιση του μητροπολιτικού κέντρου

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

 

 

 

 

 

Στόχος των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο ΤΔ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στο κέντρο της πόλης καθώς και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος προκειμένου να λάβουν έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα οι παρεμβάσεις για την ανάπλαση και αναβάθμιση των περιοχών της Στρατηγικής ΒΑΑ.

 

Γιο το σκοπό αυτό προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι έργων:

«Έργα α’ προτεραιότητας»:

 1. Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο – κόμβος Βογιάνου. Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης

 

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο συνδέει το Μητροπολιτικό Κέντρο στο νότιο άκρο της πόλης (οδός Βογιάννου) μέσω της Λεωφόρου Γεννηματά, της Λεωφόρου Ιωνίας, της Λεωφόρου Ειρήνης μεταξύ των οικισμών Ανατολής – Κατσικά και μιας προτεινόμενης περιαστικής οδού στο νότιο όριο του οικισμού Ανατολής, με την Οδό Ιωαννίνων στο ύψος του Πανηπειρωτικού σταδίου. Το οδικό δίκτυο ολοκληρώνει την σύνδεσή του με την Εθνική Οδό μέσω του υπολειπόμενου τμήματος της οδού Ιωαννίνων.

Το έργο είναι συμβατό με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Ιωαννίνων και πρώην όμορων Δήμων.

Το οδικό δίκτυο έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την σύνδεση και παρέχει δυνατότητες εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών αποτελείται δε από:

 • Την αστική αρτηρία, μήκους 4.5Km περίπου, η οποία κατατάσσεται στην ομάδα οδών Γ και στην λειτουργική κατηγορία ΙΙΙ, τόσο για το εντός σχεδίου, όσο και για το περιαστικό τμήμα του. Ο οδικός της χώρος καθορίζεται από: 
  • Τον διαχωρισμό των επιφανειών κυκλοφορίας μέσω κεντρικής νησίδας πλάτους 2.50μ.
  • Την ύπαρξη δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
  • Την ύπαρξη ασφαλούς διαδρομής πεζών / ποδηλάτων πλευρικά της αρτηρίας στο τμήμα της από την συμβολή της λεωφόρου Ιωνίας με την λεωφόρο Ειρήνης έως το Ι/Κ Πανηπειρωτικού .

Η προτεινόμενη διαδρομή πεζών / ποδηλάτων (μήκους 1.5 Km περίπου):

 • Συνδέει Αθλητικούς χώρους και χώρους Αναψυχής (Παραλίμνιο Μέτωπο – Μανηπειρωτικό).
 • Υλοποιεί το τμήμα των προτεινόμενων στο ρυθμιστικό σχέδιο ποδηλατόδρομων, που καλύπτει το υπόγειο τμήμα της τάφρου αποστράγγισης (Λαγκάτσα), και το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί διαφορετικά.
 • Συνδέεται με την προτεινόμενη στο ρυθμιστικό, αντίστοιχη διαδρομή, περιφερειακά της λίμνης Παμβώτιδας.
 • Προσφέρει συνεχή, αδιατάρακτη, και σε ασφαλείς συνθήκες ροή κυκλοφορίας.
 • Διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό.

 

 • Τους Ισόπεδους Κόμβους, όπως εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα:
 

α/α

 

 

Όνομα

 

 

Περιγραφή

 

 

1

 

 

ΚΚ1

 

 

Συμβολή με οδό Βογιάννου

 

 

2

 

 

ΚΚ2

 

 

Συμβολή με οδό Ιπποκράτους

 

 

3

 

 

ΚΚ3

 

 

Συμβολή με οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας

 

 

4

 

 

ΚΚ4

 

 

Συμβολή με οδό Αβέρωφ

 

 

5

 

 

ΚΚ5

 

 

Συμβολή με Λεωφόρο Ειρήνης

 

 

6

 

 

ΚΚ6

 

 

Συμβολή με οδούς 3ης Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αντιστάσεως

 

 

7

 

 

ΚΚ7

 

 

Συμβολή με οδούς Αγίας Σοφίας-Δεξαμενής και Αλ. Παπαναστασίου

 

 

8

 

 

ΚΚ8

 

 

Συμβολή με οδό Ιωαννίνων

 

Τις παράπλευρες και κάθετες οδούς (68 οδοί συνολικού μήκους 6.5Κm περίπου) προκειμένου να εξυπηρετείται η λειτουργία της πρόσβασης στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Προϋπολογισμός

25.000.000€

«Έργα β’ προτεραιότητας»:

 1. Οδός Νιάρχου

Περιγραφή

Η οδός Νιάρχου αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της περιοχής που συνδέει την πόλη των Ιωαννίνων με το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και την Περιφερειακή οδό, καταλήγοντας στον Οικισμό Πεδινής. Καθημερινά εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό μετακινουμένων.

Η νέα οδός Νιάρχου στο σύνολο της, θα αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένες με κεντρική νησίδα. Πλευρικά και συγκεκριμένα στην δεξιά οριογραμμή της θα κατασκευαστεί πεζόδρομος με ποδηλατόδρομο πλάτους 3,00μ, ενώ στην αριστερή οριογραμμή, πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ. σε όλο σχεδόν το μήκος της.

Το έργο άρχεται από τον νέο κόμβο κυκλικό με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας και καταλήγει στον νέο κυκλικό κόμβο Πεδινής. Πρόκειται για οδό συνολικού μήκους 4.504μ.. Ακόμη, περιλαμβάνονται η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στην Χ.Θ. 2+515,96 στην συμβολή με την Περιφερειακή οδό, η κατασκευή νέων ισόπεδων κυκλικών κόμβων στην Χ.Θ. 1+538 για την σύνδεση υφιστάμενων οδών και παρόδιων εγκαταστάσεων, στην Χ.Θ. 2+759,98, για την σύνδεση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στην Χ.Θ. 3+463, για την σύνδεση με την οδό προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός

25.000.000€

 

Ωφελούμενοι

 

 • Κάτοικοι
 • Επιχειρήσεις
 • Επισκέπτες
 

Δικαιούχοι

 

Δήμος Ιωαννιτών (έργο Νο 1)

Περιφέρεια Ηπείρου (έργο Νο 2)

 

3.3.6.ΕΣ.4.1 Ενδυνάμωση των τοπικών δομών κοινωνικής πρόνοιας

 

 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ.4.1.1 Δημιουργία νέων υποδομών εξυπηρέτησης και φιλοξενίας ατόμων με κοινωνικές ανάγκες

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΤΔ περιλαμβάνεται το κάτωθι έργο α’ προτεραιότητας:

 1.  Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί»

Περιγραφή

Στόχος του Δήμου Ιωαννιτών είναι η αξιοποίηση του χώρου «Άσυλο Ανιάτων» για τη δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί». Το εν λόγω Κέντρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και λειτουργία δομών κοινωνικής μέριμνας για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη, προσφέροντάς τους δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας καθώς και άλλων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ωφελούμενοι του Κέντρου θα είναι ΑμεΑ και γενικός πληθυσμός.

Οι εγκαταστάσεις του παλαιού Ασύλου Ανιάτων βρίσκονται στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, στην  οδό Λαμπρίδη 30 (συμβολή οδών Λαμπρίδη και Καψωμένου), στο Ο.Τ.125, εντός δύο (2) οικοπέδων με εμβαδόν 1.804 τ.μ. (ΚΑΕΚ: 201194016002) και 2.400 τ.μ. (ΚΑΕΚ: 201194016100) αντίστοιχα, συνολικής εκτάσεως 4.204 τμ.. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων περιλαμβάνουν επτά (7) κτίρια. Τα κτίρια του συγκροτήματος, είναι σήμερα εγκαταλελειμμένα και έχουν υποστεί φθορές, ενώ ορισμένα από αυτά είναι ακατάλληλα για χρήση λόγω εκτεταμένων βλαβών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο συγκρότημα έχουν ως φυσικό αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία των εξής δομών:

 • Δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ): Ένα καθαρής επιφανείας 250 τ.μ. και δυναμικότητας 25 ατόμων και ένα καθαρής επιφανείας  155 τ.μ. και δυναμικότητας 15 ατόμων (σε διπλή βάρδια).
 • Αίθουσες Παραγωγικών Εργαστηρίων του ΚΔΑΠ ΜΕΑ
 • Αίθουσα Παραστάσεων-Προβολών
 • Βρεφική-Νηπιακή Βιβλιοθήκη
 • Χώρο Αναψυκτηρίου – Εκθετηρίου Προϊόντων Παραγωγικών Εργαστηρίων ΜΕΑ
 • Εξωτερικούς Χώρους Άθλησης
 • Υπαίθριο χώρο παιχνιδιού με εξοπλισμό και όργανα (παιχνίδια) κατάλληλα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και από άτομα με αναπηρία.

Σημειώνεται επίσης, ότι έχει εκπονηθεί Τεχνική Έκθεση για την ανάπλαση του χώρου «Άσυλο Ανιάτων» και τη δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί».

Προϋπολογισμός

2.000.000€

 

Ωφελούμενοι

 

Ευπαθείς Ομάδες (με έμφαση στα ΑμεΑ)

Γενικός πληθυσμός

Δικαιούχοι Δήμος Ιωαννιτών

 

3.3.7.ΕΣ.4.2 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση του τοπικού πληθυσμού με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες

 

 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ. 4.2.1 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

Ο συγκεκριμένος ΤΔ περιλαμβάνει το κάτωθι έργο α’ προτεραιότητας:

 1. Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία

Περιγραφή

Το έργο αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πληρούν τα κάτωθι:

 • ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας (όπως έχει αναδειχθεί στο πλαίσιο της Περιφερειακής RIS3)
 • δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ιωαννιτών.

Σε ότι αφορά τους ωφελούμενους της παρέμβασης, πρόκειται για:

 • Άνεργους με υψηλά τυπικά προσόντα (πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων)  εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την ένταξή τους στη δράση.
 • Μακροχρόνια άνεργους με υψηλά τυπικά προσόντα (πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων), ήτοι εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την ένταξή τους στη δράση.

Επίσης για τη συμμετοχή τους στη δράση θα ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια όπως η ηλικία κ.α.

Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Το ποσό της επιχορήγησης θα οριστικοποιηθεί κατά την εξειδίκευση της δράσης.

Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη Δράση θα εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της οποίας θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση είναι υπεύθυνες για την επιλογή των ωφελουμένων – ανέργων που θα απασχολήσουν.

Για την υλοποίηση της δράσης θα επιδιωχθεί η συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Προϋπολογισμός

400.000€

Ωφελούμενοι Άνεργοι με υψηλά τυπικά προσόντα (πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων).
Δικαιούχοι Επιχειρήσεις (που δραστηριοποιούνται σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας)
 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ.4.2.2 Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

 

Ο συγκεκριμένος ΤΔ περιλαμβάνει το κάτωθι έργο α’ προτεραιότητας:

 1. «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων»

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 • πρόγραμμα κατάρτισης έως 150 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring
 • τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με πλήρη ή μερική απασχόληση ως πρακτικά ασκούμενων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων.   Στόχος είναι να αποκτηθούν και να εμπλουτιστούν οι θεωρητικές γνώσεις των ωφελούμενων μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη και να επιτευχθεί η κατάλληλη σύζευξη των αναγκών των επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες των καταρτιζομένων.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων, που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος της δράσης. Οι πάροχοι θα έχουν την ευθύνη παροχής της εισαγωγικής κατάρτισης, της καθοδήγησης και σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και της παρακολούθησης και εκπαιδευτικού mentoring των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από τους παρόχους κατάρτισης και θα εγγραφούν σε Μητρώο Επιχειρήσεων που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος της Δράσης. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να συνεργάζονται υποχρεωτικά με παρόχους κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στοιχείων, θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τον αριθμό θέσεων εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα που προσφέρουν, τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν σε ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων ανά ειδικότητα καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ωράριο της πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα.

Η πρακτική άσκηση δεν θα ξεπερνάει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Η επιχείρηση και ο ωφελούμενος θα υπογράφουν Συμφωνητικό εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Προϋπολογισμός

1.500.000€

Ωφελούμενοι Ευπαθείς Ομάδες (όπως Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα με αναπηρία, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κλπ.)
Δικαιούχοι Δήμος Ιωαννιτών
Τίτλος Τύπου Δράσης ΤΔ.4.2.3 Προώθηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας στο Δήμο Ιωαννιτών
 

Συνοπτική Περιγραφή

 

Ο συγκεκριμένος ΤΔ περιλαμβάνει το κάτωθι έργο α’ προτεραιότητας:

 1. «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών»

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων που ιδρύονται από άτομα ευπαθών ομάδων καθώς επίσης και τη συμβουλευτική μέσω mentoring στις κοινωνικές επιχειρήσεις που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο της δράσης. Η συμβουλευτική υποστήριξη εστιάζεται αφενός στο στάδιο σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της.

Η παρέμβαση διαρθρώνεται σε δύο βασικές ενέργειες ως ακολούθως:

Ενέργεια Ι: αφορά στην προώθηση στην απασχόληση ανέργων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων των υπό σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ενέργεια ΙΙ: περιλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των ωφελούμενων οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση στο πλαίσιο της Ενέργειας Ι παραπάνω. Η συμβουλευτική υποστήριξη δύναται να περιλαμβάνει:

 1. συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική)
 2. συμμετοχή σε υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης
 3. συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές
 4. συμμετοχή σε εκθέσεις – δράσεις αριστείας

Προϋπολογισμός

500.000€

Ωφελούμενοι Ευπαθείς Ομάδες (όπως Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα με αναπηρία, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κλπ.)
Δικαιούχοι Δήμος Ιωαννιτών

 

 

Τίτλος Τύπου Δράσης

 

 

ΤΔ.4.2.4 Τοπικά προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας

 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

 

Ο συγκεκριμένος ΤΔ περιλαμβάνει το κάτωθι έργο α’ προτεραιότητας:

 1. Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης

Περιγραφή

 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων του Δήμου Ιωαννιτών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται (ενδεικτικά) με την αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων για την προώθησή τους σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συμβουλευτικής καθοδήγησης για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, δικτύωση των ωφελουμένων με φορείς και επιχειρήσεις κλπ.

Η υλοποίηση της Δράσης θα γίνει μέσω συνεργασίας τοπικών φορέων (που θα έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), οι οποίοι θα υποβάλλουν για χρηματοδότηση συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. Στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου θα περιγράφεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης παρέμβασης, η ομάδας στόχος (ωφελούμενοι) και ο τρόπος προσέγγισης αυτής, οι επιμέρους δράσεις του σχεδίου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το κόστος των παρεμβάσεων και η διάρκεια.

Τέλος, σημειώνεται ότι εξετάζεται η δυνατότητα υλοποίησης της παραπάνω παρέμβασης μέσω του εργαλείου της Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

Προϋπολογισμός

1.000.000€

 

Ωφελούμενοι

 

 

Ευπαθείς Ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ΑΜΕΑ, άνεργοι που απειλούνται με φτώχεια κλπ.).

 

Δικαιούχοι Δήμος Ιωαννιτών

Συνενώσεις / συνεργασίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Τοπικών Φορέων

 

3.4.Σύνοψη Σχεδίου Δράσης

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συνολική απεικόνιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών.

Πίνακας 5: Συνολική απεικόνιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Στρατηγικής ΒΑΑ

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

 

ΕΡΓΑ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΕΡΓΑ Β’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΑΠ1: Βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του μητροπολιτικού κέντρου των Ιωαννίνων

 

 

ΕΣ.1.1 Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του μητροπολιτικού κέντρου

 

 

ΤΔ.1.1.1 Ανάδειξη και διατήρηση των ιδιαίτερων στοιχείων (φυσικά ορόσημα) που συνιστούν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του μητροπολιτικού κέντρου

 

 1. «Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισής τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης»
 2. «Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης»
 3. «Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων»

 

 

ΕΣ.1.2 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με την αναζωογόνηση και αναβάθμιση περιοχών του μητροπολιτικού κέντρου

 

 

ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης στο μητροπολιτικό κέντρο

 

 1. Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο Πολιτισμού – Κάστρο)
 2. Ανάπλαση – ανάδειξη πλατείας Πύρρου
 3. Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα
 4. Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής

 

 1. Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου
 2. Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων
 3. Ανάδειξη – ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια

 

 

ΑΠ2: Προσαρμογή στις αρχές της Ευφυούς Πόλης

 

 

ΕΣ.2.1 Ενίσχυση του βαθμού παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους πολίτες μέσω της υιοθέτησης των αρχών της «Έξυπνης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας – ICTs»

 

 

ΤΔ.2.1.1 Ανάπτυξη ΤΠΕ εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του πολίτη

 

 

 1. Ανάπτυξη έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)

 

 

ΕΣ.2.2 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου μέσω της υιοθέτησης των αρχών της «Έξυπνης Ενέργειας» και των «Ευφυών Δικτύων Ενέργειας»

 

 

ΤΔ.2.2.1 Εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος

 

 

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε » ευφυές κτίριο» ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών

 

 

ΑΠ3: Βελτίωση της προσβασιμότητας και αναδιάταξη της αστικής κινητικότητας

 

 

ΕΣ.3.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο καθώς και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

 

 

ΤΔ.3.1.1 Έργα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αποφόρτιση του μητροπολιτικού κέντρου.

 

 

 1. Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο – κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης

 

 

 1. Οδός Νιάρχου

 

 

ΑΠ4: Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων

 

 

ΕΣ.4.1 Ενδυνάμωση των τοπικών δομών κοινωνικής πρόνοιας

 

 

ΤΔ.4.1.1 Δημιουργία νέων υποδομών εξυπηρέτησης και φιλοξενίας ατόμων με κοινωνικές ανάγκες

 

 

 1. Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί»

 

 

ΕΣ.4.2 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση του τοπικού πληθυσμού με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες

 

 

ΤΔ. 4.2.1 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

 

 

 1. Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία

 

 

ΤΔ.4.2.2 Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων

 

 

 1. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων

 

 

ΤΔ.4.2.3 Προώθηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας στο Δήμο Ιωαννιτών

 

 

 1. Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών

 

 

ΤΔ.4.2.4 Τοπικά προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας

 

 

 1. Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης

 

Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχολίων.
 • Μέσος όρος βαθμολογία ενότητας
 • Βαθμολογία ενότητας
  (0)
Παρακαλώ συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιο σας.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!