/

Δημόσια Διαβούλευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και Ο.Τ.Α. για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης – Άρθρο 24

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και Ο.Τ.Α. για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης

Άρθρο 24: Α) Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι Ο.Τ.Α. δύνανται να ζητούν την παραχώρηση σχολικών χώρων για την εφαρμογή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης με δική τους ευθύνη και οικονομική στήριξη.

Β) Η διαδικασία παραχώρησης έχει ως εξής: 1) Ο ενδιαφερόμενος φορέας απευθύνει αίτηση προς την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών με το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο προγράμματος, διάρκεια, φάκελος με τίτλους σπουδών των διδασκόντων). Η αίτηση κατατίθεται στη Σχολική Επιτροπή ή στη Διεύθυνση του σχολείου που ανήκει ο προς παραχώρηση χώρος. Ακολούθως, η αίτηση διαβιβάζεται προς το Διευθυντή του Σχολείου ή τη Σχολική Επιτροπή, αντίστοιχα. 2) Η Σχολική Επιτροπή ελέγχει αρμοδίως, εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και υποβάλλει το πρόγραμμα προς τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και μετά τη λήξη της θητείας του, προς τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του  Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου ή προς το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για να γνωμοδοτήσει, αρμοδίως, σχετικά με τα ακόλουθα σημεία: α) εάν το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος, β) εάν το πρόγραμμα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει, παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία, που είναι ευθύνη της Πολιτείας, γ) εάν η ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αδιόριστο), δ) σε περίπτωση, που το πρόγραμμα στελεχώνεται με περισσότερα του ενός άτομα, όλα αυτά τα άτομα, που προσελήφθησαν θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (με βάση τα στοιχεία του φακέλου τους), ε) τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης θα πρέπει να αντλούν το περιεχόμενο τους από τις Εικαστικές Τέχνες, την Μουσική, το Θεατρικό Παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τις αθλοπαιδιές, τις προβολές, τα επιτραπέζια παιχνίδια, την ενισχυτική διδασκαλία, την προετοιμασία για την επόμενη ημέρα στο σχολείο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ οποιαδήποτε άλλη δράση πρέπει να έχει την έγκριση του ΥΠΕΠΘ.  3) H Σχολική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη γνωμοδότηση του Σχολικού Συμβούλου, εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. 4) Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται θετικά ή αρνητικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 5) Ο φάκελος της αίτησης μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και τη γνωμοδότηση του Σχολικού Συμβούλου, υποβάλλεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 6) Ακολουθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της παραχώρησης του σχολικού χώρου, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης. 7) Υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χώρου μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του αιτούντος φορέα.

Γ) Στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή δε λειτουργεί για διάφορους λόγους (δεν έχει συγκροτηθεί, δε συνέρχεται) το αίτημα δεν απορρίπτεται, αλλά υποβάλλεται μαζί με τις λοιπές εισηγήσεις, από τη Σχολική Επιτροπή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο με έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος παράλειψης της πρότασης της Επιτροπής. Ακολουθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του σχολικού χώρου και η υπογραφή του συμφωνητικού.

Δ) Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας δύναται να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το αίτημα παραχώρησης, προς τη Σχολική Επιτροπή, η έλλειψη της οποίας, όμως, δε δεσμεύει την Επιτροπή.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!